O nas

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Świdnik" od stycznia 1995 roku zajmuje się udzielaniem kredytów i pożyczek swoim członkom, gromadzeniem ich środków pieniężnych na rachunkach, przeprowadzaniem na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych oraz pośredniczeniem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Prowadzi też działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowisk.

SKOK działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, prawa spółdzielczego oraz Statutu.

Członkowie SKOK „Świdnik" korzystają z sieci oddziałów funkcjonujących w systemie on-line, na terenie woj. lubelskiego. Umożliwia to obsługę każdego klienta w dowolnym oddziale SKOK.

SKOK „Świdnik" obsługuje aktualnie ponad 8 tysięcy członków (mieszkańców Świdnika, Lublina i okolic). Stworzyliśmy instytucję powszechnie dostępną i całkowicie odmienną od typowych instytucji finansowych. Wielu ludziom dopomogliśmy w realizacji ich zamierzeń finansowych, chodzi tu głównie o kredytowanie małych podmiotów gospodarczych prowadzonych rodzinnie i niejednokrotnie przez osoby grupowo zwalniane z państwowych zakładów pracy. Dla wielu jesteśmy ostatnią deską ratunku.

 

Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania SKOK

Polski system Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych zebrał w formie dokumentu swoje podstawowe wartości i zasady etyczne systemu SKOK, zbiór obowiązków Kas wobec członków i społeczności lokalnych, zasady działania oraz zasady dobrego zarządzania stanowiące filozofię i zasady systemu SKOK.
  Przeczytaj Kodeks

 

 

Zarząd i Rada Nadzorcza


Zarząd

1. Małgorzata Ryń - Prezes
2. Beata Ostrowska - Wiceprezes
3. Marcin Żeleźniak - Wiceprezes

Rada Nadzorcza

1. Michał Karwat - Przewodniczący
2. Elżbieta Chmielewska - Wiceprzewodnicząca
3. Karol Ścibior - Sekretarz
4. Bogumiła Czechowska - Skarbnik
5. Małgorzata Cioczek - Członek

 

 

Dane firmy:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Świdnik"
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik


Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044526 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 713-10-04-410.
REGON: 430477048

 

Zasady Ładu Korporacyjnego:

Oświadczenie Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Świdnik” o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Świdnik”, zwana dalej „Kasą”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Świdnik””, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Kasy.

 

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Kasy w tym relacje z udziałowcami Kasy, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

I

1. Oświadczenie Zarządu SKOK o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

2. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym SKOK Świdnik.

3. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2018 r

4. Polityka informacyjna

5. Struktura organizacyjna SKOK Świdnik

II

1. Zasady rozpatrywania reklamacji w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Świdnik"

2. Instrukcja rozpatrywania skarg i wniosków w SKOK "Świdnik"

3. Regulamin dostępu do dokumentów

III

1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2018

2. Bilans 2018 r

3. Rachunek zysków i strat za 2018 r

Stopy procentowe:
Stopa referencyjna: 1,50%
Stopa kredytu lombardowego: 2,50%
Wibor 3M: 1,71%

Kursy średnie
Kurs Euro: 4,2370 zł

SKOK Świdnik jest instytucją samopomocy finansowej, nie nastawioną na maksymalizację zysku, mającą niższe koszty własne. To sprawia, że członkowie SKOK Świdnik mogą otrzymać wysokie oprocentowanie lokat i oszczędności. Pożyczka gotówkowa i pożyczka hipoteczna oferowana przez SKOK Świdnik to równie atrakcyjny produkt finansowy na rynku. W ciągu 16 lat działalności SKOK-ów przystąpiło do nich ponad 1,8 miliona Polaków. To najlepsza rekomendacja spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

webmaster   |   realizacja: evosoft